Θεματολόγια για Σχέδια της ΑνΑΔ για την περίοδο 2021-2022
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Θεματολόγια για Σχέδια της ΑνΑΔ για την περίοδο 2021-2022  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) κατά τη συνεδρία του της 21ης Ιουλίου 2020, ενέκρινε νέα Θεματολόγια για τα ακόλουθα Σχέδια της ΑνΑΔ τα οποία θα ισχύουν για την περίοδο 2021-2022:

  • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο
  • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (Κρατικές Ενισχύσεις)
  • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό
  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη
  • Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας

Τα Θεματολόγια αποτελούν χρήσιμα καθοδηγητικά έγγραφα για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και τις επιχειρήσεις για τον σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης, και έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων. Τα Θεματολόγια ισχύουν για περίοδο δύο ετών και αναθεωρούνται έγκαιρα με στόχο την ενημέρωση των ΚΕΚ και των επιχειρήσεων αναφορικά με τους θεματικούς τομείς για τους οποίους μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του κάθε Σχεδίου.

Τα Θεματολόγια έχουν ετοιμαστεί με νέα μορφή ενόψει της αναμενόμενης λειτουργίας του λογισμικού συστήματος «Ερμής», το οποίο αποτελεί μέρος του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΑνΑΔ. Με την έναρξη της λειτουργίας του εν λόγω συστήματος, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επεξεργασίας και διαχείρισης των αιτήσεων, καταβολής χορηγιών και γενικά της επικοινωνίας ανάμεσα στην ΑνΑΔ, τους οργανωτές και συμμετέχοντες στο πλαίσιο των διαφόρων Σχεδίων/Δραστηριοτήτων του Οργανισμού, θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Τα Θεματολόγια έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy.