Διαγωνισμός για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του υφιστάμενου συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας και την προμήθεια νέας άδειας χρήσης για το υφιστάμενο λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας - Αρ. Διαγωνισμού 24/2022
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του υφιστάμενου συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας και την προμήθεια νέας άδειας χρήσης για το υφιστάμενο λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας - Αρ. Διαγωνισμού 24/2022  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ζητά την υποβολή προσφορών για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του υφιστάμενου συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας και την προμήθεια νέας άδειας χρήσης για το υφιστάμενο λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας - Αρ. Διαγωνισμού 24/2022.

Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα Διαγωνισμού δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας), στον χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=5757119

Οι Οικονομικοί Φορείς που έχουν εγγραφεί στο Σύστημα προτρέπονται να συσχετιστούν με τον χώρο του Διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι Οικονομικοί Φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα, μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αριθμό τηλεφώνου +357 22605050.

Τα Έγγραφα Διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα στους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς μέχρι τη Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13:00.

Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13:00, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στον χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  www.eprocurement.gov.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κύριο Άγγελο Ευσταθίου, Λειτουργό Ανθρώπινου Δυναμικού, στα τηλέφωνα: +357 22390269 ή +357 22515000, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και στο τηλεομοιότυπο: 22496949.

Η Προκήρυξη στην οποία περιλαμβάνονται περισσότερες πληροφορίες θα καταχωριστεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 2ης Δεκεμβρίου 2022.
 

29 Νοεμβρίου 2022