Πρώτη πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης ώστε πτυχιούχοι οποιωνδήποτε κλάδων σπουδών να καταστούν προγραμματιστές ηλεκτρονικών εφαρμογών (Front-end developer)
 • SHOW ON EXTRANET
 • Not Featured
 • Angelos Efstathiou
 • Angelos Efstathiou
 • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Πρώτη πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης ώστε πτυχιούχοι οποιωνδήποτε κλάδων σπουδών να καταστούν προγραμματιστές ηλεκτρονικών εφαρμογών (Front-end developer)  

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης με τίτλο «Προγραμματιστής ηλεκτρονικών εφαρμογών – Επίπεδο CyQF/EQF 5 - Front-end developer».  Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» που χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται, δωρεάν, σε πτυχιούχους, οποιωνδήποτε κλάδων σπουδών, εργαζόμενους στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα αυτοαπασχολούμενους και ανέργους, με στόχο να καταστούν προγραμματιστές ηλεκτρονικών εφαρμογών -  (Front-end developer).

Για κάθε άνεργο η ΑνΑΔ καταβάλλει επίδομα κατάρτισης ύψους €5 ανά ώρα κατάρτισης και επίδομα οδοιπορικών και άλλων εξόδων, το οποίο ανέρχεται σε €8 ανά ημέρα ή €12 ανά ημέρα για μετακίνηση πάνω από 25 χιλιόμετρα.

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι διάρκειας 200 ωρών και θα αξιοποιηθεί η υβριδική μάθηση, συνεπώς, σε κάποιες ενότητες του προγράμματος θα εφαρμόζεται η κατά πρόσωπο εκπαίδευση και σε άλλες η εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση.

Το πρώτο πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει εντός Μαΐου 2024 και η διάρκεια του θα είναι μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2024.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων η προθεσμία για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην παρούσα πρώτη πρόσκληση είναι η 15η Απρίλιου 2024.  Η ΑνΑΔ δύναται να προβεί σε παράταση ή ανάκληση ισχύος της παρούσας πρόσκλησης με κατάλληλη ενημέρωση.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη διάρκεια και με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας κατά την υλοποίηση του προγράμματος, ο Ανάδοχος σε συνεργασία με την ΑνΑΔ δύναται να επιλέξει τους υποψηφίους για συμμετοχή, μέσω προσωπικής συνέντευξης, για να διαπιστωθεί κατά πόσον επιδεικνύουν κλίση/έφεση προς το συγκεκριμένο αντικείμενο και ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να διαθέτουν οποιαδήποτε προηγούμενη εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού.  Πρέπει, ωστόσο, να διαθέτουν δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, γνώσεις μαθηματικών εννοιών, αριθμητικών πράξεων, μεταβλητών και εξισώσεων, γνώσεις στον τρόπο λειτουργίας ενός υπολογιστή καθώς και να είναι εξοικειωμένοι με έννοιες προγραμματισμού (variables, data types, conditionals, loops, functions κ.λπ.).

Πιο κάτω παρατίθενται, ενδεικτικά, οι κύριες θεματικές ενότητες του προγράμματος κατάρτισης:

Προγραμματιστής εφαρμογών (Front-end web developer) – Διάρκεια 200 ώρες

 • HTML Fundamentals
 • CSS Fundamentals
 • JavaScript Basics
 • User Experience (UX) Design
 • JavaScript Libraries and Frameworks
 • Performance Optimization and SEO
 • Version Control and Collaboration
 • Debugging and Troubleshooting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης συνάδει με το Πρότυπο Επαγγελματικό Προσόν (ΠΕΠ) «Προγραμματιστής ηλεκτρονικών εφαρμογών - Επίπεδο CyQF/EQF 5».  Οι συμμετέχοντες δύναται να αξιολογηθούν και πιστοποιηθούν, σε μεταγενέστερο στάδιο, στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) της ΑνΑΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για συμμετοχή μέσω του συστήματος «Ερμής» της ΑνΑΔ.  Σημειώνεται ότι για να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει πρώτα να εγγραφούν και να εγκριθούν ως φυσικά πρόσωπα στο σύστημα «Ερμής».  Περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη διεύθυνση www.anad.org.cy ή να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τον ανάδοχο των συμβάσεων ως ακολούθως:

Ανάδοχος

Κοινοπραξία Ιδιωτικό Φροντιστήριο Πεδίο Γνώσης και Neorama Education

Τηλέφωνο επικοινωνίας

70000314, 77778818

Ιστοσελίδα

www.neorama.eu

 

 

 

 

 

28 Μαρτίου 2024