Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 – Ανακοίνωση Αρ. 21
  • SHOW ON EXTRANET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Ανακοινώσεις σχετικά με τον Κορωνοϊό COVID-19

Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 – Ανακοίνωση Αρ. 21  

Αξιολόγηση επαγγελματικών προσόντων και εφαρμογή πολυεπιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης μέχρι την 31η Μαΐου 2021

 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), σε συνέχεια σχετικών ανακοινώσεών της, καθώς και του διατάγματος (αρ. 16) του Υπουργού Υγείας της 8ης Μαΐου 2021 αναφορικά με τα μέτρα για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-Cov-2, ενημερώνει ότι μέχρι την 31η Μαΐου 2021 και ώρα 23:59, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Η υλοποίηση αξιολογήσεων από τα Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) για την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων υποψηφίων στο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) επιτρέπεται, εκτός από τη συνάντηση που αφορά τη μικροδιδασκαλία στο πλαίσιο της αξιολόγησης για πιστοποίηση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΕΠ/CyQF/EQF 5. 
  • Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο των Σχεδίων «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη» και «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών», επιτρέπεται και μέσω της κατά πρόσωπο εκπαίδευσης, νοουμένου ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων, περιλαμβανομένου του εκπαιδευτή, στον χώρο κατάρτισης δεν ξεπερνά τα επτά (7) άτομα. 
  • Η υλοποίηση του ιδρυματικού μέρους των προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του Σχεδίου, «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας» επιτρέπεται μόνο μέσω της αξιοποίησης μεθόδων εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης, ενώ το ενδοεπιχειρησιακό μέρος επιτρέπεται και μέσω της κατά πρόσωπο εκπαίδευσης, νοουμένου ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων, περιλαμβανομένου του εκπαιδευτή, στον χώρο της επιχείρησης δεν ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό εργαζομένων με φυσική παρουσία στην επιχείρηση. 
  • Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο των Σχεδίων «Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – De Minimis» και «Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Κρατικές Ενισχύσεις» επιτρέπεται και μέσω της κατά πρόσωπο εκπαίδευσης, νοουμένου ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων, περιλαμβανομένου του εκπαιδευτή, στον χώρο της επιχείρησης δεν ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό εργαζομένων με φυσική παρουσία στην επιχείρηση ή, σε περίπτωση που το πρόγραμμα εφαρμόζεται εκτός επιχείρησης, νοουμένου ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων, περιλαμβανομένου του εκπαιδευτή, στον χώρο κατάρτισης δεν ξεπερνά τα επτά (7) άτομα.

Για προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζονται εκτός επιχείρησης καθώς και για αξιολογήσεις που υλοποιούνται στα ΚΑΕΠ απαιτείται η κατοχή είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε φορέας και κάθε άτομο έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους, οι οποίες ενδέχεται να τροποποιούνται ανάλογα με την πορεία της εξάπλωσης του SARS-CoV-2. Τα διατάγματα, δελτία τύπου και άλλες οδηγίες είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο https://www.pio.gov.cy/coronavirus/.

 

9 Μαΐου 2021