Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στην Αρχη Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) οι οποίοι θα εκτελούν καθήκοντα Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στην Αρχη Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) οι οποίοι θα εκτελούν καθήκοντα Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν. 70(I)/2016], γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δύο (2) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)), οι οποίοι θα εκτελούν καθήκοντα Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 6 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης ακόμα 6 μηνών.  Στη βασική αμοιβή προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.  Περαιτέρω σημειώνεται ότι, οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα απασχολούνται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο Προϋπολογισμό της ΑνΑΔ.

Α.    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΚΑΙ  ΕΥΘΥΝΕΣ:

1.    Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.

2.    Βοηθά στην οργάνωση και λειτουργία αρχείου.

3.    Ετοιμάζει απλές ή/και τυποποιημένες επιστολές και φροντίζει για την αποστολή τους.

4.    Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέας.

5.    Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ορθά και με ταχύτητα και ακρίβεια.

6.   Συλλέγει, ελέγχει και επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όταν του ανατίθεται.

7.    Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό.

8.    Παρέχει πληροφορίες σε άτομα που αποτείνονται στην ΑνΑΔ.

9.   Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός των γραφείων, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Αρχής.

10.  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Β.    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.    Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

2.    Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

3.    Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

Γ.    ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.   Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλου συμβαλλόμενου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή της Ελβετίας, να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. 

2.  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου στην ακόλουθη διεύθυνση: www.anad.org.cy

3. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.  Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφο απολυτηρίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών κ.ά.).  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με χρονική αναφορά στα βασικά τους στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο κλπ.) και τον ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση σχετικής πείρας.  Αιτήσεις ελλιπώς συμπληρωμένες ή/και που δεν συνοδεύονται με τα κατάλληλα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων ή πείρας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

4.    Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 στις 13:00 και λήγει την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024 στις 13:00.  Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση των θέσεων.

5.  Οι αιτητές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι για να καταστεί δυνατή η εξέταση της αίτησής τους, πρέπει να αποδεχτούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης διορισμού.  Σε περίπτωση μη αποδοχής, η αίτηση δεν θα εξετάζεται.  Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΑνΑΔ παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της www.anad.org.cy.

6.   Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή της γνώσης των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο Β.2. πιο πάνω, πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέσω αποδεκτών τεκμηρίων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.  Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

7.   Σημειώνεται ότι οι αιτητές πρέπει να κατέχουν τα προσόντα της θέσης μέχρι την ημερομηνία που λήγει η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

 

Α/Α

Προσόντα/Πείρα

Μονάδες

Παρατηρήσεις

1.

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών

2-1

2 μονάδες για πανεπιστημιακό Δίπλωμα

 

1 μονάδα για μεταπτυχιακό τίτλο.

2.

Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Γραμματειακές Σπουδές ή Διοίκηση Γραφείου

 

 

2

 

 

 

 

2 μονάδες

 

 

3.

Πιστοποίηση στις ενότητες του ECDL: Word processing, Spreadsheets, Presentations και Databases

1

1 μονάδα για κάθε ενότητα

4.

Αποδεδειγμένη/Τεκμηριωμένη πείρα σχετική με τα απαιτούμενα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης.

3

0,25 μονάδα για κάθε ένα συμπληρωμένο μήνα με ανώτατο όριο τους 12 μήνες και τις 3 μονάδες

 

Αξιολόγηση και κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας ισοβαθμούντων αιτητών:

 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί Πίνακας υποψηφίων κατά σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.  Ο Πίνακας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Στις περιπτώσεις όπου, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την κατανομή των προβλεπόμενων μονάδων, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια, προκύπτουν αιτητές με ισοβαθμία, τότε προτεραιότητα θα έχει ο μεγαλύτερος σε ηλικία αιτητής.

 

Οι αιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της σειράς κατάταξής τους στον Πίνακα, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα δημοσίευσής του.  Η ένσταση θα εξεταστεί και θα δημοσιευτεί ο τελικός Πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται τα πρόσωπα τα οποία θα κριθούν ότι δύνανται να προσληφθούν με σύμβαση ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.

 

Η ΑνΑΔ, σύμφωνα με τον Πίνακα που καταρτίστηκε, θα προχωρήσει γραπτώς σε προσφορά εργοδότησης στους επιλεγέντες υποψηφίους, οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της προσφοράς εργοδότησης.

 

Εάν υπάρξει αρνητική ή καθόλου απάντηση, η ΑνΑΔ θα προχωρήσει στην πρόσληψη του επόμενου, βάσει της σειράς κατάταξης στον Πίνακα, υποψηφίου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την αρμόδια υπηρεσία της ΑνΑΔ, στο τηλέφωνο 22390343.

 


14 Φεβρουαρίου 2024