Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID-19 – Ανακοίνωση Αρ. 1
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Ανακοινώσεις σχετικά με τον Κορωνοϊό COVID-19

Μέτρα αναφορικά με τον κορωνοϊό COVID-19 – Ανακοίνωση Αρ. 1  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) αποφάσισε τη λήψη μέτρων στο πλαίσιο της προσπάθειας για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και για τον χειρισμό των προβλημάτων που δημιουργεί ο κορωνοϊός στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την ΑνΑΔ.

 

Η ΑνΑΔ αντιλαμβάνεται πλήρως τις αρνητικές επιπτώσεις και τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί ο κορωνοϊός στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ), στις επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και στους συμμετέχοντες σε δραστηριότητες του Οργανισμού.  Για τον λόγο αυτό, αποφάσισε ότι θα επιδεικνύει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να διευκολύνονται οι διοργανωτές των προγραμμάτων κατάρτισης στον χειρισμό θεμάτων όπως είναι η χρονική μετατόπιση, αναβολή, ακύρωση και διακοπή προγραμμάτων κατάρτισης και η μείωση του αριθμού των συμμετεχόντων.

 

Η ΑνΑΔ επισημαίνει ότι πρέπει να ακολουθούνται όλες οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, από όλους τους οργανωτές προγραμμάτων κατάρτισης, τόσο Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) όσο και επιχειρήσεις για τα Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης.  Ειδικά στην περίπτωση των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, πρέπει να τηρείται το μέτρο ότι η παρουσία ατόμων (όπως εκπαιδευτών, καταρτιζόμενων και εργαζόμενων) στους χώρους κατάρτισης δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο ανά οκτώ τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμου χώρου.

 

Η ΑνΑΔ επίσης εξετάζει άμεσα τρόπους για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας για την εφαρμογή σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης μέσα από την εξ αποστάσεως συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης.  Με την οριστικοποίηση της προσέγγισης που θα υιοθετηθεί, θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες νέα ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

Με στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την πρόληψη και την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού στο κτήριο της ΑνΑΔ λήφθηκαν συγκεκριμένα μέτρα και δόθηκαν οδηγίες στο προσωπικό του οργανισμού που επικαιροποιούνται ανάλογα με τις διαμορφούμενες εξελίξεις, οι οποίες παρακολουθούνται σε συνεχή βάση.  Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν συνεργασία με την ΑνΑΔ όπως μην προσέρχονται στο κτήριο της ΑνΑΔ, τόσο για τη δική τους προστασία όσο και για την προστασία των εργαζομένων στον Οργανισμό.  Η επικοινωνία με την ΑνΑΔ εξακολουθεί να γίνεται με τη χρήση των τηλεφώνων, των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και του τηλεομοιότυπου.  Στις περιπτώσεις που είναι αναγκαία η παράδοση εγγράφων στα γραφεία της ΑνΑΔ, αυτή μπορεί να γίνεται με την τοποθέτησή τους στο γραμματοκιβώτιο το οποίο βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος του κτηρίου.

 

Η ΑνΑΔ καλεί όλους, να παρακολουθούν με ψυχραιμία τις εξελίξεις, να τηρούν πιστά όλες τις οδηγίες και συστάσεις από τους αρμόδιους φορείς του κράτους, καθώς και να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού στην Κύπρο.

 

 

16 Μαρτίου 2020